Mampiaraka anio alina Madagaskar


Top-Rated Images

Solofo is angry. Aza mahasosotra ahy eo. Do not anger me. Tandremo sao mahasosotra azy.

Madagascar!

Be careful not to anger him. Mahasorena ny toetranao. Your behavior is frustrating. Sorena izy satria very ny findainy. She is frustrated because she lost her phone. malahelo aho. Naniry aho mba tsy hanorisory I wish I had not frustrated her.

Vous êtes ici

Nanentana ny maty I Dokotera Doctor Frankenstein animated the Frankenstein. Nentanina hanasa tanana ny The kids were motivated to wash ankizy. their hands. Entano amina hirahira ny Engage the students with songs mpianatra fa matoritory. because they are sleeping. Naniry aho mba hanentana ny I wish I had done more to engage fivoriana fa tsy ampy ny fotoana. with people during the meeting but there was not enough time.

to fight against malaria. Izy no nanambara izany She announced it to me. Nambarako taminy ny I announced to her my secret. Ambarao aminy daholo ny Make an announcement to everyone mikasika io fivoriana io. about the meeting. Mbola hamaly mailaka aho vao I still need to answer the email then I handeha. will go. Efa novaliany ve ny Did he answer your questions? Valio aho fa sasa-miandry. Answer me because I am sick of waiting.

Naniry aho mba hamaly azy I would have answered her sooner talohaloha fa tsy sahy. Nanatona moramora ny trano We approached the house slowly izahay satria misy alika teo because we were afraid that there ivelany. was a dog outside. niraharaha aho. Manatona akaikikaiky kokoa! Come closer! Naniry ny hanatona azy aho fa I would have approached her but she izy no tsy tia ahy. Tsara ny mifanatona rehefa misy It is good to approach one another resaka tiana hatao. when there is something to discuss. I leave. Azafady, alamino tsara ny Please, get your work in order.

Naniry mba handamina iny I wish I had arranged that affair but I afera iny aho fa tsy ampy was not skilled enough. Mifandamina ianareo fa tsy Arrange yourselves, fighting is not a vahaolana ny ady. Afaka manontany ve azafady?

BOKY-SPIRTUEL (1)

Can I ask you a few questions, please? Nanontaniako izy fa tsy I asked her but she did not respond. Naniry mba hanontany azy I would have asked him but we got aho fa tapaka ny antsoko. Tsy ekena ny mifanontany You are not allowed to ask each rehefa fanadinana.


  • Manao ao anaty fiara,mande anaty ala² mangina | Page 2 | Moov.
  • BOKY-SPIRTUEL (1)?
  • Numéros en texte intégral?
  • FAMPIHARANA TAKIANA TSY MAINTSY ATAO : - IOUM.

other questions during the exam. speech later? Hatrehiko avokoa ireo I will attend all the meetings. fivoriana rehetra. Naniry mba hanatrika iny fety I wish I had attended the party but I iny aho fa mbola be asa. had lots of work to do.

List of mammals of Madagascar - Wikipedia

Iza no nanatrika ny fivoriana Who attended the last meeting? farany teo. Nahemotro ny fotoana fa maro ny I pushed back the time [of the event] tsy tonga. because only a few people had showed up. work is hard. Ahemory ny fiara.


  • Uploaded by.
  • Radio Station of Saingy tiana | MelodWeb | Online Songs & Music Playlists?
  • mampiaraka taona aminny Antananarivo Madagaskar!
  • mampiaraka afovoany ao Fianarantsoa Madagaskar?

Back up the car. next week. Akaka nandeha ihany izy na dia She was able to go even though her leg narary aza ny tongony. hurt her. Tsy afaka mivoaka aho fa avy no I cannot go out because it is raining. Afaka ho tonga ve ianao rahampitso? Will you be able to come tomorrow?

Mikorontana lava ny tranoko. My house is always messy.

Welcome to Scribd!

Aza manakorontana ny biraoko. Aza mifanakorontana fa samia Do not disturb each other, everyone manao ny asany. has their own work to do. Miala tsiny fa mikorontana ny Sorry, my room is messy. of things to the poor. willing to give to guides before they return home. souvenir but he had changed a lot [since I saw him last, and I do not like who he has become]. Namboly akondro aho ary I planted banana trees and I hope it manantena fa hamoa be ilay izy.

will bear a lot of fruit. this year. Tokony namoa be voatabia fa Tomatoes should have borne fruit kely ny rotsa-korana. but there was insufficient precipitation. Aleo mangataka toy izay It is better to beg than steal.

Standard Malagasy Grammar & List of 410+ Common Verb Conjugations.pdf

Angatahiko aminy ny fahazoan- I will ask him for the authorization dalana rampitso. Mangataha dia homena ianareo. Beg and you you will receive it. Naniry ny mba hangataka I wish I had begged for his blessing tsodrano taminy aho fa saingy but he is gone. lasa izy.

Manomboka ny baolina.

mampiaraka anio alina Madagaskar Mampiaraka anio alina Madagaskar
mampiaraka anio alina Madagaskar Mampiaraka anio alina Madagaskar
mampiaraka anio alina Madagaskar Mampiaraka anio alina Madagaskar
mampiaraka anio alina Madagaskar Mampiaraka anio alina Madagaskar
mampiaraka anio alina Madagaskar Mampiaraka anio alina Madagaskar
mampiaraka anio alina Madagaskar Mampiaraka anio alina Madagaskar
mampiaraka anio alina Madagaskar Mampiaraka anio alina Madagaskar

Related mampiaraka anio alina MadagaskarCopyright 2020 - All Right Reserved